Certificarea Energetică a locuinţei şi Certificatul de performanţă energetică

CERTIFICAREA ENERGETICĂ A LOCUINŢEI

 1. Ce este certificarea energetică ?
 2. Cum se face certificarea energetică ?
 3. Cine poate emite un certificat energetic ?
 4. De ce este nevoie de un certificat energetic ?
 5. Care sunt obligaţiile unui auditor energetic ?
 6. Documente şi informaţii necesare (de pregătit înainte de vizita la domiciliul Dvs.)
 7. De ce depinde preţul unui certificat energetic?

1. Ce este certificarea energetică ?
Este o procedură de evaluare a performanţei energetice a locuinţei Dvs. (apartament sau clădire unifamilială) în condiţii de utilizare şi de climat standardizate, folosind o metodologie de calcul definită prin legislaţie şi norme tehnice. Procedura se referă la determinarea nivelului de protecţie termică al clădirii şi a eficienţei energetice a instalaţiilor aferente (de încălzire interioară, de ventilare/climatizare, de preparare a apei calde de consum şi de iluminat) şi vizează în principal:

 • investigarea preliminară a clădirii şi a instalaţiilor aferente;
 • determinarea performanţelor energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia;
 • determinarea consumului anual de energie al clădirii pentru încălzirea spaţiilor, de ventilare/climatizare, de preparare a apei calde de consum şi de iluminat;
 • concluziile auditorului energetic asupra evaluării.

Dacă este cazul, sunt luate în considerare şi energia produsă de diverse surse locale cum ar fi: pompe de căldură, panouri solare termice, panouri fotovoltaice, instalaţie de cogenerare, etc. Consumul de energie primară calculat este raportat la suprafaţa încălzită a locuinţei şi se exprimă în kWh pe metru pătrat de pardoseală încălzită şi pe an [kWh/mp/an].

sus ▲

2. Cum se face certificarea energetică ?
Pornind de la caracteristicile reale ale sistemului construcţie - instalaţii aferente, locuinţa se încadrează într-o clasă de performanţă energetică şi de mediu, acordându-se totodată şi o nota energetică.
În final se eleborează Certificatul Energetic care este un document oficial tipărit ce cuprinde indicatori numerici sau/şi alfanumerici (aşa cum sunt etichetele pentru frigidere) şi care exprimă performanţa energetică a locuinţei. Prin conţinutul său,certificatul poate oferi unui cumpărător sau chiriaş prezumtiv informaţii privind consumul de energie în condiţii standardizate (deci la cât se ridică cheltuielile lunare de întreţinere), şi, totodată, acesta poate să-şi facă o idee cu privire la suma pe care ar trebui să o cheltuiască pentru a aduce locuinţa la parametri optimi.
Pentru a putea emite certificatul, auditorul colectează şi prelucrează date şi informaţii în care scop face o investigarea preliminară a clădirii, operaţiune ce presupune o vizită a locuinţei ce urmează a fi certificată. Vizita include un tur complet al casei (inclusiv subsol şi pod), cu luarea de notiţe, studiul documentelor disponibile (Cartea tehnică a construcţiei), executarea controalelor necesare, urmate de prelucrare a datelor.
Analiza documentaţiei care a stat la baza execuţiei clădirii va fi completată cu un releveu al zonelor cu degradări specifice (igrasie, infiltraţii de apă, condens, mucegai etc.), precum şi cu un releveu al instalaţiilor în scopul evidenţierii modificărilor efectuate asupra acestora.
De la data de 01.01.2011, Certificatul Energetic (valabil timp de 10 ani de la emitere întocmit de către un auditor energetic va fi obligatoriu în cazul în care locuinţa se închiriază, se vinde, se reabilitează sau pentru recepţia clădirilor noi edificate.

sus ▲

3. Cine poate emite un certificat energetic ?
Certificatul poate fi emis NUMAI de către auditori energetici pentru clădiri gradul I şi II, atestaţi tehnico-profesional de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

 • auditorii energetici pentru clădiri, grad profesional I, pot să elaboreze certificatul de performanţă energetică pentru toate categoriile de clădiri prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare, care se construiesc, se reabilitează termic, sunt vândute sau închiriate, inclusiv pentru clădirile care se încadrează în prevederile art. 14 din lege (clădirile cu o suprafaţă utilă de peste 1.000 mp, aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice);
 • auditorii energetici pentru clădiri, grad profesional II, pot să elaboreze certificatul de performanţă energetică pentru clădirile tip locuinţă unifamilială şi blocurile de locuinţe care se construiesc, precum şi pentru clădirile tip locuinţă unifamilială şi apartamentele din blocurile de locuinţe care se vând sau se închiriază.

sus ▲

4. De ce este nevoie de un Certificat Energetic ?
Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor solicită statelor membre, printre altele, să stabilească un sistem de certificare energetică a clădirilor. Scopul final este de a permite potenţialilor cumpărători şi chiriaşi să compare în mod obiectiv performanţa energetică a proprietăţilor de pe piaţă. Certificatul este emis, indiferent de rezultat (bun sau rău), şi va fi comunicat către proprietar care îl va pune la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş.
Certificatul Energetic va duce la determinarea mai corecta a preţului locuinţei sau chiriei, în sensul că, chiria sau preţul caselor cu o notă energetică mai mare va creşte, întrucât sunt mai ieftin şi uşor de întreţinut, în detrimentul celor cu o eficienţă energetică redusă. Astfel, la cumpărare, clientul va decide dacă va alege o clădire de clasa A, eficientă energetic sau o clădire de clasa D cu o eficienţă mai redusă.

sus ▲

5. Care sunt obligaţiile unui auditor energetic ?
a) Să folosească metodologia şi normele în vigoare.
b) Să editeze certificatul pe suport hârtie (2 exemplare) şi în format electronic. Certificatele editate pe suport hârtie le gestionează astfel:
- un exemplar se predă proprietarului;
- un exemplar se păstrează în arhiva auditorului, pe perioada de valabilitate a certificatului (10 ani).
c) Să transmită certificatul în format electronic la INCD URBAN-INCERC Bucureşti, în termen de 5 zile de la data înregistrării în registrul propriu de evidenţă a certificatelor şi rapoartelor de audit (în vederea constituirii bazei de date specifice domeniului eficienţei energetice a clădirilor).
d) Să îşi exercite atribuţiile în deplină independenţă.
e) Să respecte Codul de conduită a auditorului energetic pentru clădiri (anexa 6 la Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri aprobat prin Ordinul MDRT nr. 2.237/2010);
f) Un auditor NU POATE să emită certificat dacă:

 • are un drept de proprietate sau coproprietate asupra clădirii ce urmează a fi certificată;
 • dacă are o relaţie de familie, în linie directă cu proprietarul
 • dacă este legat printr-un contract de muncă sau alt acord cu proprietarul

sus ▲

6. Documente şi informaţii necesare (de pregătit înainte de vizita la domiciliul Dvs.)
Certificarea energetică a locuinţei (implicit şi certificatul energetic) se bazează pe informaţii, constatări şi dovezi certe. Numai elementele şi faptele ce pot fi observate direct, vizual, sau care reies dintr-un document acceptabil pot fi luate în considerare. Prin urmare, este important ca Dvs. să adunaţi toate documentele şi informaţiile referitoare la proprietatea pe care o aveţi, şi să le puneţi la dispoziţia auditorului energetic pentru clădiri (informaţii cu privire la materialele din care este realizată casa, data terminării - data PIF, planurile imobilului cu precizarea orientării cardinale, date cu privire la consumurile lunare de apa caldă şi cele anuale de energie pentru încălzirea imobilului, numărul de  utilizatori, etc…
Cea mai importantă piesă este Cărtea tehnică a construcţiei - documentaţia care a stat la baza execuţiei clădirii şi instalaţiilor aferente şi care trebuie să cuprindă cel puţin:

 • partiurile de arhitectură ale fiecărui nivel;
 • dimensiunile geometrice ale elementelor de construcţii: fundaţii, pereţi, stâlpi, grinzi, buiandrugi, plăci, elementele şarpantei;
 • dimensiunile golurilor din pereţi, distanţa dintre goluri, înălţimea parapetelor;
 • structura anvelopei clădirii;
 • tipul de uşi şi ferestre;
 • alcătuirea şi materialele care compun elementele de închidere exterioară sau de separare între spaţii cu diverse regimuri de temperatură;
 • planuri şi scheme ale instalaţiilor de încălzire, ventilare, climatizare, preparare a apei calde de consum şi electrice (iluminat).

În cazul când această documentaţia de bază lipseşte, se execută un releveu al clădirii, evidenţiindu-se toate elementele enumerate mai sus.

sus ▲

7. De ce depinde preţul unui certificat energetic ?
Preţul unui certificat energetic bazat pe necesarul energetic al unei clădiri/apartament, calculat teoretic depinde de:

 • tipul clădirii (rezidenţială sau nu; clădire unifamilială sau bloc de locuinţe, etc);
 • complexitatea construcţiei;
 • suprafaţa anvelopei termice luată în considerare;
 • datele puse la dispoziţie de către beneficiar (Cartea tehnică a clădirii, etc);
 • timpul lăsat la dispoziţie pentru realizare; etc

sus ▲