agrement tehnic european [ETA]

ETA = agrement tehnic european (acronimul sintagmei engleze European Technical Approval); Un ETA pentru un produs pentru construcţii este o specificaţie tehnică ce exprimă o evaluare tehnică favorabilă a adecvării (capacităţii) sale la o utilizare preconizată, bazată pe satisfacerea cerinţelor esenţiale aplicabile construcţiei în care produsul urmează a fi utilizat. {HG nr. 622/2004} ETA se întocmesc de către organisme membre EOTA (organisme specializate cu sediul în statele membre ale Uniunii Europene, autorizate în acest scop de autorităţile statelor respective). Pentru România, autoritatea competentă pentru desemnarea organismelor implicate în atestarea conformităţii produsele pentru construcţii (cu excepţia produselor cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu), adică care pot acorda ETA, este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT). În vederea elaborării de ETA, autoritatea competentă din România (MDRT) poate abilita unul sau mai multe organisme specializate cu sediul pe teritoriul României. În cazul în care sunt/vor fi abilitate mai multe organisme, acestea vor fi coordonate de Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii (CPTC), care nominalizează unul dintre acestea ca purtător de cuvânt al României în cadrul EOTA. Numele şi adresele acestor organisme se notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre de către autoritatea competentă (MDRT). ETA pot fi solicitate de producători sau reprezentanţi autorizaţi ai acestora cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, solicitarea putând fi adresată oricăruia din organismele membre EOTA, cuprinse în lista organismelor autorizate să elibereze ETA, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene care se actualizează periodic de către Comisia Europeană. ETA pot fi acordate atunci când sunt îndeplinite oricare dintre următoarele condiţii: În Regulamentul privind ETA pentru produse pentru construcţii aprobat prin Ordinul MTCT nr. 2190/2004 sunt descrise regulile generale de procedură pentru solicitarea, elaborarea, acordarea, retragerea, modificarea şi prelungirea valabilităţii precum şi formatul comun pentru ETA pentru produse pentru construcţii. Costurile generate de elaborarea ETA se stabilesc de organismele membre EOTA şi se suportă de solicitant. În general, durata de valabilitate a unui ETA este de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire. vezi şi: ultima revizie: 25.10.2011